Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước

Năm 2010, một cuộc hội thảo khoa học mang tầm cỡ quốc gia về vương triều Mạc được tổ chức tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long, nơi mùa Hạ tháng 6 năm Đinh Hợi (1527), Thái tổ Mạc Đăng Dung tuyên cáo thành lập vương triều Mạc.

Kể từ đó đến nay, sau một thời gian biên tập công phu và cập nhật một số bài nghiên cứu mới về nhà Mạc, trên cơ sở nội dung các tham luận của Hội thảo khoa học: “Vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và Hội Sử học Hà Nội phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật cho xuất bản cuốn sách “Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước”.

Cuốn sách dày 740 trang, bao gồm 53 bài nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước; 10 trang ảnh tư liệu quý về tượng thời Mạc, gốm thời Mạc và các di tích nhà Mạc… Sách in 3000 cuốn, in xong tháng 4/2015.

Cuốn sách ra đời góp phần khẳng định rõ những đóng góp quan trọng của Vương triều Mạc trong lịch sử dân tộc và là một tư liệu bổ ích cho các nhà nghiên cứu, các độc giả quan tâm, tìm hiểu về thời kỳ nhà Mạc, “một thời kỳ nhiều biến động về lịch sử và cũng nhiều uẩn khúc về nhận thức”

Nguồn: Mạc Thư Quán facebook