Nhân sự ban thông tin – truyền thông

1. Mạc Quốc Anh, trưởng ban (Hà Nội)
2. Hoàng Anh Văn, phó ban (Cà Mau)
3. Khoa Anh Việt (Mạc Anh Tống), phó ban (Hà Nội)
4. Mạc Thuỳ Trang, thư ký (Hà Nội)
5. Hoàng Ngọc Anh, uỷ viên (Hà Nội)
6. Mạc Thọ Ký, uỷ viên (Hải Dương)
7. Khoa Việt Cường, uỷ viên (Hải Phòng)
8. Mạc Đăng Hiến, uỷ viên (Bắc Ninh)
9. Mạc Đức Hạnh, uỷ viên (Quảng Ninh)
10. Mạc Đình Điểm, uỷ viên (Nghệ – Tĩnh)
11. Mạc Công Quân, uỷ viên (Hải Dương)
12. Lều Thọ Quân, uỷ viên (Hà Nội)
13. Mạc Duy Chúc, ủy viên (Hà Nội)
14. Ngô Minh Khiêm, cố vấn (Hải Phòng)
15. Phạm Ngọc Minh, uỷ viên (Nam Định)