Hình ảnh xây dựng ở Từ Đường Họ Mạc, Cổ Trai, Ngũ Đoan, Kiến Thuỵ, Hải Phòng,

Hình ảnh được chụp từ 13/7/2017 đến 15/8/2017.

Nguồn: Mạc Như Trúc