Giấy mời đại lễ khánh thành – trùng tu Từ đường họ Lều – Tổ phụ Mạc Phúc Trì