Danh sách công đức xây dựng Từ đường họ Mạc Cổ Trai (28.7.2014 – 19.1.2015)