Cụ Cù Mạc Đăng Bễ – Anh Hùng giết hổ

Ảnh do anh Mạc Đức Hạnh cung cấp