Ban lãnh đạo Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ I (2017-2019) & Quy chế Hoạt động

Ban lãnh đạo Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ I (2017-2019) gồm:

1. Ông Nguyễn Mạc Đức Diến – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh (Chi họ Nguyễn Đức gốc Mạc thôn Thanh liên, xã Cộng Hòa, Kim Thành)
2. Ông Mạc Phúc Luân – là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương kiêm Chủ tịch Chi hội doanh nhân Mạc tộc huyện Thanh Hà và Chi hộiTP.Hải Dương. (Giám đốc CTTNHH Lộc Bình là hậu duệ chi họ Mạc thôn Văn Mạc, Liên Mạc Thanh Hà)
3. Ông Mạc Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh, kiêm Chủ tịch Chi hội doanh nhân Mạc tộc huyện Kim Thành (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Phúc Thành, hậu duệ chi họ Mạc thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Kim Xuyên, Kim Thành)
4. Ông Nguyễn Văn Mẫn – Phó Chủ Tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương kiêm Chủ Tịch chi hội doanh nhân Mạc tộc huyện Kinh Môn và chi hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương tại thành phố Hải Phòng (Giám đốc CTTNHH Sao Sáng Hải Phòng, là hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An, huyện Kinh Môn)
5. Ông Mạc Văn Hữu – Phó Chủ Tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương, kiêm Chủ Tịch chi hội doanh nhân Mạc tộc Thị xã Chí Linh và chi hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương tại Hà Nội (Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Tổng hợp và Thương Mại Vi Kô Hà Nội, là hậu duệ Chi họ Mạc thôn Nhân Hậu, xã Phường Chí Minh, TX Chí Linh).
6. Ông Mạc Văn Tuyến – Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương, kiêm Phó Chủ Tịch Chi hội doanh nhân Mạc tộc TP. Hải Dương (Doanh nghiệp tư nhân, Phó Văn phòng HĐMT tỉnh là hậu duệ Chi họ Mạc Khu Tiền Trung, P. Ái Quốc, TP Hải Dương).
7. Ông Mạc Văn Thủy – Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương kiêm Chủ Tịch chi hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương tại Quảng Ninh (Giám đốc CTTNHH một thành viên An Hưng 1, là hậu duệ chi họ Mạc thôn Lưu Hạ, Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương).
8. Ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ Tịch Hội doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương, kiêm Chủ Tịch chi hội doanh nhân Mạc tộc huyện Nam Sách (Phó Chủ tịch hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và môi trường Trường Minh, là hậu duệ Chi họ Mạc thôn Tháp Phan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách).